home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Studijní obory - obchodní akademie


4-letý studijní obor ekonomického směru ukončený maturitou pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou.

Vyučované předměty a profil absolventa

viz učební plán ŠVP oboru obchodní akademie. zde

Přijímací zkoušky:

Maturitní zkouška

bude mít 2 části:
 1. společná část - český jazyk a literatura (písemná a ústní), cizí jazyk (písemná a ústní) a volitelný předmět (pouze písemná), a to matematika nebo společenskovědní základ nebo informačně technologický základ.
 2. profilová část - praktická zkouška z odborných předmětů (písemná), ekonomika (ústní) a volitelný předmět (ústní), a to cizí jazyk nebo matematika nebo účetnictví nebo informační technologie.

Uplatnění absolventů:

absolvent se orientuje především v problematice bankovnictví a pojišťovnictví, vnitřního a mezinárodního obchodu, dopravního a cestovního ruchu, provádění daňových operací, vedení účetnictví jednoduchého i podvojného, vedení podnikové agendy, marketingu a reklamy, soudnictví a právních institucí, státní správy, práce s informačními technologiemi. Rovněž může studovat na vysoké škole.
Viz učební plán oboru obchodní akademie !
Součástí studijního programu jsou praxe ve 2. a 3. ročníku probíhající ve firmách a institucích našeho regionu.

Profil absolventa oboru Obchodní akademie 63-41-M/02

Uplatnění absolventa
Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon činností ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice) ekonom, mzdový referent, personalista, účetní asistent, statistik, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, referent ve státní správě a bankovním sektoru, pracovník marketingu, obchodní referent a další.
Absolvent je připraven také ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole, má předpoklady rovněž pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.
Vzdělávání v oboru ekonomické lyceum směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odpovídající předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, ale uměli se také dobře uplatnit přímo v praxi.

Klíčové kompetence

 • absolventi jsou schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
 • samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy
 • vyjadřují se v mateřském i cizím jazyce v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích
 • jednají v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností
 • umí spolupracovat s ostatními, být schopni podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo
 • vyrovnají se s různými situacemi a problémy, umí pracovat v týmech
 • jsou připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů
 • uznávají hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržují je, jednají v souladu s udržitelným rozvojem a podporují hodnoty národní, evropské i světové kultury
 • jsou schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení
 • využívají matematické dovednosti v různých životních situacích
 • porozumí zadání problému nebo určí jádro problému, navrhnou varianty řešení, zdůvodní je, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu
 • využívají různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí a poznatky si ověřují

Odborné kompetence

 • absolventi aplikují poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, jsou schopni pracovat s příslušnými právními předpisy
 • provádí typické podnikové činnosti a vhodným způsobem reprezentují firmu a spoluvytvářejí image firmy na veřejnosti
 • pracují s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívají vhodné zdroje informací
 • efektivně hospodaří s finančními prostředky
 • dbají na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, chápou bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
 • usilují o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, kvalitu chápou jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
 • jednají ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, znají význam, účel a užitečnost vykonávané práce a její ohodnocení.


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ