home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Studijní obory - ekonomické lyceum


4-letý studijní obor ekonomického směru ukončený maturitou, pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou. Ekonomické lyceum je obor vhodný pro ty žáky, kteří uvažují o studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

Vyučované předměty a profil absolventa

- viz učební plán oboru ekonomické lyceum. zde

Přijímací zkoušky:

Maturitní zkouška

bude mít 2 části:
 1. společná část - český jazyk a literatura (písemná a ústní), cizí jazyk (písemná a ústní) a volitelný předmět (pouze písemná), a to matematika nebo společenskovědní základ nebo informačně technologický základ.
 2. profilová část - praktická zkouška z odborných předmětů (písemná), ekonomika (ústní) a volitelný předmět (ústní), a to cizí jazyk nebo matematika nebo účetnictví nebo informační technologie, případně občanská nauka.

Uplatnění absolventů:

absolvent bude mít předpoklady pro studium ekonomických, právních a společenských disciplín na vysoké škole a pro řešení ekonomických problémů. Při nástupu do praxe je absolvent ekonomického lycea schopen rychle se orientovat a zapracovat ve všech oblastech zaměřených na ekonomickou, právní, správní, účetní a finanční problematiku s využitím dalších znalostí z oblasti jazyků, informačních technologií apod.
Viz učební plán oboru ekonomické lyceum!
Součástí studijního programu jsou praxe ve 2. a 3. ročníku probíhající ve firmách a institucích našeho regionu.

Profil absolventa oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru vzdělání ekonomické lyceum je připraven na další studium, zejména na ekonomických příp. právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd. Osvojené znalosti, vědomosti a základy odborného ekonomicko-právního a jazykového vzdělávání jsou předpokladem pro zahájení vlastního podnikání, nebo pro dobré uplatnění na trhu práce, kde může absolvent vykonávat administrativní, rozborové, organizační, poradenské a další činnosti.

Klíčové kompetence

Absolventi jsou schopni:
 • efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
 • samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy
 • vyjadřovat se v mateřském i cizím jazyce v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích
 • jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností
 • spolupracovat s ostatními, podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo
 • vyrovnat se s různými situacemi a problémy, pracovat v týmech
 • stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů
 • uznávat hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovat je, jednat v souladu s udržitelným rozvojem a podporují hodnoty národní, evropské i světové kultury
 • optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení
 • využívat matematické dovednosti v různých životních situacích
 • porozumět zadání problému nebo určit jádro problému, navrhnout varianty řešení, zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu
 • využívat různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí a poznatky si ověřovat

Odborné kompetence

Absolvent by měl:
 • umět prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, práva, marketingu a managementu při řešení ekonomických problémů;
 • pracovat se zdroji ekonomických a právních informací, vyhledávat potřebné informace, pracovat s nimi, správně je interpretovat a využívat pro svoji práci;
 • orientovat se v základních podnikových činnostech (např. nákup, příjem materiálu, prodej výrobků, evidence dlouhodobého majetku, personalistika);
 • orientovat se v činnostech bank, pojišťoven, penzijních fondů, pracovat s doklady v oblasti finančního trhu;
 • ovládat klávesnici počítače a vyhotovovat základní druhy písemností v normalizované úpravě;
 • efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností;
 • znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců;
 • účtovat běžně účetní operace a určit daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů;
 • aktivně využívat moderní prostředky informačních a komunikačních technologií pro osobní, studijní i pracovní úkoly, efektivně pracovat s osobním počítačem a jeho aplikačním programovým vybavením;
 • znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a chápat je jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků;
 • usilovat o dosažení nejvyšší kvality své práce, výrobků a služeb a chápat je jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy;
 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, znát význam, účel a užitečnost vykonané práce a její ohodnocení.


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ