home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Historie školy

Bohatá historie školy začíná 1. září 1937, kdy byla otevřena Veřejná obchodní škola. Úspěšné rozšiřování a vývoj výuky byl přerušen v letech 1944 a 1945 během protektorátu. Počátkem roku 1948 byla uvedena do provozu nová budova a škola byla přejmenována na Hospodářskou školu. V r. 1950 byla škola zrušena. Od svého založení vychovala 711 absolventů.
Maturanti 1949 Na základě požadavků podniků na Blanensku na administrativní síly byla v roce 1971 škola otevřena znovu pod názvem Střední ekonomická škola v Blansku a výuka zde probíhá dodnes. V roce 1991 se opět změnil název školy na Obchodní akademie Blansko a od 1. září 1996 byla škola přestěhována z prostor Gymnázia Blansko do nové moderní budovy na sídlišti Písečná.
Samostatná Střední zdravotnická škola vznikla k 1.9.1994 a sídlila v budově Okresního soudu v Blansku. V rámci optimalizace středních škol došlo k 1.7.2000 ke sloučení těchto středních odborných škol do jednoho subjektu pod názvem Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko.
Moderní prostory a vybavení tak slouží v plném rozsahu studentům blanenského regionu a poskytuje jim i pedagogům důstojné prostředí pro výuku.
Škola má dobré jméno i díky praktickému vyučování. Studenti oboru obchodní akademie vykonávají od r. 1999 praxi ve firmách a úřadech našeho regionu a mají zde možnost ověřit si teoretické znalosti ze školy v reálných podmínkách. Velkým přínosem je i možnost začlenit se do pracovního kolektivu a vyzkoušet své schopnosti adaptability v pracovním prostředí. Odezva ve firmách na práci studentů je velmi příznivá a vytvářejí se i vazby pro pozdější spolupráci.
Studenti oboru všeobecná sestra mají povinnou praxi v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních v Boskovicích a Blansku. Vedle získávání potřebných odborných znalostí je začlenění do pracovního kolektivu velmi důležitou zkušeností a studenti se setkávají s kladným ohlasem mezi pacienty i personálem.
Současný pohled na školu Nová moderní budova byla vybavena také novým zařízením a učebními pomůckami, takže odpovídá vysokým nárokům na současné trendy ve vzdělání a požadavky praxe. Škola má 11 kmenových a 14 odborných učeben pro výuku fyziky a chemie, práce na počítači, psaní na stroji, předmětu ošetřovatelství a kancelářské prostory pro fiktivní firmy. 2. září 2002 byla uvedena do provozu nová moderní tělocvična s posilovnou a malým sálem na aerobik a sportovní areál s umělým povrchem. Od 1. 9. 2003 vznikly stavebními úpravami nové učebny, přínosem je především multimediální učebna s možností projekce z počítače na plátno pro 56 osob.
Škola má vlastní jídelnu v budově zvláštní školy, bezbariérový přístup do jídelny je zajištěn podchodem. Během dopoledne mají studenti k dispozici automat s teplými nápoji a o svačinové přestávce probíhá prodej pečiva a nápojů ve vestibulu školy.

Mimoškolní činnost

Škola organizuje pro studenty i pedagogy návštěvy divadelních a filmových představení, besedy se spisovateli, koncerty a jiné kulturní akce. V období před prázdninami se pořádají sportovní turnaje, studenti se v průběhu školního roku účastní sportovních, vědomostních a zdravotnických soutěží, navštěvují veletrhy, výstavy a další akce pořádané v regionu Jihomoravského kraje.
V minulých letech dosáhli studenti obou oborů významných úspěchů v některých soutěžích - např. v regionální soutěži obchodních akademií a středních odborných škol ekonomického zaměření v ekonomice a souvisejících odborných předmětech. Studentky oboru všeobecná sestra se pravidelně účastní soutěže v první pomoci na krajské i mezinárodní úrovni.
Moderní vybavení výpočetní technikou umožňuje připojení všech počítačů ve škole k internetu a přístup na internet je možný ve vyučování i individuálně mimo vyučovací hodiny. Možnosti práce s výpočetní technikou využívají také redaktorky školního časopisu - studentky, které s velkou pečlivostí a invencí vydávají školní občasník "Titanic", na půdě školy čtený s velkým ohlasem.
Každoročně se 1. a 2. ročníky se účastní lyžařského kurzu a během 2. nebo 3. ročníku probíhá turistický kurz.

Zahraniční aktivity

Od r. 2000 byla škola zapojena do tříletého projektu Evropské unie Socrates. V rámci tohoto projektu navázala spolupráci se školami v Řecku, Španělsku a Itálii. Cílem projektu byla spolupráce na téma, které si účastnické školy odsouhlasí vždy na začátku školního roku. Studenti vytváří na dané téma projekt, překládají jej do anglického jazyka a při pravidelných schůzkách konzultují výsledky práce s ostatními školami.
Díky tomuto projektu již naše škola hostila pedagogy z ostatních škol a naši učitelé navštívili Řecko, Španělsko a Maďarsko. Vycestovali také studenti do maďarské Budapešti. Projekt byl ukončen po třech letech zajímavé a podnětné spolupráce.
V roce 2003 jme navázali na tuto aktivitu dalším projektem, který má stejný systém, ale jiné téma a spolupráce je navázána s jinými školami, tentokrát z Nizozemska, Francie, Itálie a Řecka.
Další spolupráci se školami EU navázali studenti v německém jazyce. Nazývá se Das Bild der Anderen a jde e-mailový projekt pro mladistvé začátečníky ve výuce němčiny. Jeho cílem je motivovat začátečníky po celém světě již po prvních vyučovacích hodinách, aby v cizím jazyce psali dopisy. Díky korespondenci s jinými začátečníky si studenti mají rozšiřovat svoje jazykové znalosti, rozvíjet komunikativní dovednosti a tím si vytvořit "obraz" o jiných kulturách. Projekt existuje od roku 1990 v rámci European School Project (ESP), který podporuje využívání elektronické komunikace ve vyučování. Díky němu se naši studenti setkají se svými korespondenčními přáteli z Finska v tomto školním roce na partnerské schůzce v Praze.


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ